2015 International Art Festival

Artist Official Entries

Zaza Khabuliani

New York NY USA
http://www.Zazaartstudio.com
© Zaza Khabuliani  | Blue ravem 6464
2015 Painting | Blue Ravem
24x30, 2015
USD $6,200
© Zaza Khabuliani  | Fish 6465
2015 Painting | Fish
24x30, 2015
USD $6,500
© Zaza Khabuliani  | Supper on the beach. 6466
2015 Painting | Supper On The Beach.
36x48, 2015
USD $7
© Zaza Khabuliani  | Wild animal. 6467
2015 Painting | Wild Animal.
24x32, 2015
USD $5,200
© Zaza Khabuliani  | Old man. 6468
2015 Painting | Old Man.
24x30, 2015
USD $5,200