2015 International Art Festival

Artist Official Entries

Sofya Tsvetikova

Charleston SC USA
http://www.sofyat.com
© Sofya Tsvetikova  | Starry night 6738
2015 Painting | Starry Night
Acrylic on canvas, 40" by 40", 2015
USD $3,500
© Sofya Tsvetikova  | All sides up 6736
2015 Painting | All Sides Up
Acrylic on canvas, 36" by 48", 2016
USD $1,800
© Sofya Tsvetikova  | Heads of Easter Island  6737
2015 Painting | Heads Of Easter Island
Acrylic on canvas , 48" by 48", 2015
USD $2,800
© Sofya Tsvetikova  | Harmony 6808
2015 Graphics | Harmony
Acrylic on canvas , 40" by 40", 2016
USD $3,500